The Brilliant School!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2020

Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών  The Brilliant School (εφεξής «Διοργανώτρια») προκηρύσσει και διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας- βίντεο- διηγήματος  (εφεξής «Διαγωνισμός»). Κανόνες και όροι του Διαγωνισμού ορίζονται οι κάτωθι:
Άρθρο 1
Αντικείμενο και θέμα
Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί  φωτογραφία, κολάζ φωτογραφιών, βίντεο μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών, ή διήγημα (500-2000 λέξεις) στα αγγλικά ή στα γαλλικά με θέμα: «A day in life in Aegina».
Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα έργα θα επιλεχθούν, θα πρέπει να τα στείλουν, σε δεύτερη φάση, στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση που θα τους υποδειχθεί.
Άρθρο 2
Συμμετοχή
Στο Διαγωνισμό συμμετέχει έγκυρα οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που, έχοντας συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το δέκατο όγδοο και μη τελώντας υπό δικαστική συμπαράσταση, υποβάλλει ηλεκτρονικά με αποστολή στο email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  έως τις 23:59 της Τρίτης, 15ης Αυγούστου 2020, ένα ως ανωτέρω πρωτότυπο και αδημοσίευτο δημιούργημά του, μαζί με ένα σύντομο κείμενο που θα αναφέρει τα στοιχεία του, την ηλικία του, λίγα λόγια για το θέμα που επέλεξε και γιατί θέλει να κερδίσει στο διαγωνισμό (δαχτυλογραφημένο με λατινικούς χαρακτήρες σε αρχείο μορφής word). Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στο έργο πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Αποκλείονται τα πρόσωπα που κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στην τέλεση του διαγωνισμού, οι σύζυγοί τους και οι έχοντες πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια με αυτούς, καθώς και με τα μέλη της κατωτέρω Κριτικής Επιτροπής. Κάθε συμμετέχων/ούσα στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει μόνο με ένα έργο (βίντεο- διήγημα- φωτογραφία). Ο συμμετέχων/ουσα εγγυάται ότι τα έργα είναι πρωτότυπα και δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.
Άρθρο 3
Κριτική επιτροπή
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τους 1) Neil Shaw, κινηματογραφιστή (Video Journalist/Documentary Filmmaker)  2)Julie Oldroyd, καθηγήτρια Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας– former Head of the Open University (UK) in Greece and Cyprus  3)Δάφνη Καψάμπελη, μεταφράστρια - διερμηνέα αγγλικής-γαλλικής γλώσσας. Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τα εγκύρως υποβληθέντα έργα ως προς την πρωτοτυπία τους, την αποτελεσματική σύνδεσή τους με το θέμα του Διαγωνισμού και την αισθητικά δόκιμη απεικόνισή τους.
Άρθρο 4
Επιβράβευση
Αξιολογώντας τις υποβληθέντα έργα η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα απονείμει στους δημιουργούς των καλύτερων έργων βραβεία. Πέραν τούτου, με την απόφασή της, η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει (έως και) είκοσι από τα υποβληθέντα έργα που θα τύχουν της επιβράβευσης να εκτυπωθούν/προβληθούν  ( δωρεάν από τη Διοργανώτρια)  ενώ  θα εκτίθενται δημόσια, αφού εκτυπωθούν /αποθηκευτούν σε αντίστοιχο μέσο προβολής ως έργα  έκθεσης, - έκθεση της Διοργανώτριας- που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου του 2020, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι νικητές του Διαγωνισμού. Κανένα άλλο στοιχείο ή δεδομένο του Διαγωνισμού δημοσιοποιείται. Ούτε η αποδοχή με επιφύλαξη της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής ούτε η υποβολή ενστάσεων κατά αυτής προβλέπεται.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και ευθύνη
Με την υποβολή των έργων στον υποδεδειγμένο ιστότοπο, οι δημιουργοί τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του Διαγωνισμού. Όσοι από αυτούς επιλεγούν για το έργο τους, συγκαταλεγόμενοι στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στη Διοργανώτρια για πέντε χρόνια το δικαίωμα έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης αυτής, συμπεριλαμβανόμενης της έκθεσής της στο THE BRILLIANT SCHOOL· αλλιώς αποκλείονται. Τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης των επιλεγμένων φωτογραφιών βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοργανώτρια, η οποία φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της σχετικής έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης. Αντίθετα οι δημιουργοί των επιλεγμένων φωτογραφιών ευθύνονται για κάθε προκληθείσα (πριν από την επιβράβευση) περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης, αναβολής ή ματαίωσης της διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος και δωσιδικία
Ως έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται η 15η Iουλίου 2020. Για την επίλυση και δικαστική διευθέτηση κάθε διαφοράς, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πειραιώς.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για τον διαγωνισμό A day in life in Aegina.

Προσωπικά Δεδομένα
1. Ο Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, παρέχει στο The Brilliant School («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτός για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό του, την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει στο έντυπο συμμετοχής του ιδίου του Συμμετέχοντα ή και του ανηλίκου επί του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού που είναι η εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της συναλλακτικής σχέσης που δημιουργείται με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό, δηλαδή για τον σκοπό της βράβευσης, της επαλήθευσης των στοιχειών των νικητών, της επικοινωνίας και ενημέρωσής τους και της αποστολής των Δώρων. Τα δεδομένα του αυτά, εκτός της διαβίβασής τους στους εκτελούντες την επεξεργασία προς τον σκοπό της επεξεργασίας τους όπως αναφέρεται στους όρους αυτούς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Μετά την αποστολή των Δώρων και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν εκτός και εάν ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που παράσχει και για άλλους σκοπούς όπως αυτοί προσδιορίζονται κατωτέρω ή είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή την φορητότητά τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας από τη Διοργανώτρια Εταιρία με τους παρακάτω τρόπους:


Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση The Brilliant School , Περικλέους και Νοσοκομείου, 180 10 Αίγινα . Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνη  Επικοινωνίας: Σταυρούλα Σώρρου
2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
3. Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, το Τhe Brilliant School ενημερώνει ότι η υπεύθυνη Σταυρούλα Σώρρου θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.
4. Μετά την παράδοση των Δώρων και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται εκτός από τις φωτογραφίες το οπτικοακουστικό υλικό και τα κείμενα που αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή του φροντιστηρίου και μόνο για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτούς για διάστημα 5 ετών από τη λήξη του διαγωνισμού και εν συνεχεία θα καταστραφούν.
5. Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κυρία Σταυρούλα Σώρρου στο τηλέφωνο 22970 26057 ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


6. Δικαιώματα


Συγκεκριμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, ο συμμετέχων δικαιούνται (i) να υποβάλει γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα στη Διοργανώτρια Εταιρεία που θα απευθύνει στις ακόλουθες διευθύνσεις Ταχυδρομική Διεύθυνση: The Brilliant School , Περικλέους και Νοσοκομείου, 180 10 Αίγινα. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σταυρούλα Σώρρου (ii)για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που διατηρούνται, διόρθωσή τους, διαγραφή τους, περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία τους, φορητότητά τους, ανάκληση της συγκατάθεσης που έχει παράσχει αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και (iii) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
7.  Το the Brilliant School δηλώνει ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της.

The Brilliant School

Όλα ξεκίνησαν το 2003, μετά τη γέννηση του πρώτου μου παιδιού. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στα αγγλικά και στα γαλλικά από Πανεπιστήμιο Ανθρωπίνων Επιστημών του Στρασβούργου (Γαλλία) και έχοντας ήδη δουλέψει ως μεταφράστρια και διερμηνέας σε μεγάλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς (όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εμπορίου, διευθύνσεις της Ε.Ε, αλλά και την Papadakis Investment Group), αποφάσισα να δουλέψω σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών, προσωρινά... Τότε, άνοιξε για μένα η μαγική πόρτα της χώρας της επαγγελματικής διδασκαλίας, μιας χώρας που δεν εγκατέλειψα ποτέ.

15 χρόνια μετά, πολλά έχουν αλλάξει. Φροντιστήρια, μέθοδοι, εργοδότες. Εκτός από ένα! Την απέραντη αγάπη και αφοσίωση μου στους μαθητές-τα παιδιά μου! Την αγάπη αυτή που με έχει οδηγήσει τα 15 αυτά χρόνια να δουλεύω με μεράκι και  επαγγελματικότητα, να μελετώ και να εκσυγχρονίζω τις μεθόδους μου συνεχώς και να αφουγκράζομαι κάθε μεγάλη και μικρή επιθυμία και ανάγκη τους! Την αγάπη αυτή που με οδήγησε να ασχοληθώ με ιδιαίτερη ευαισθησία με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να  παρακολουθώ ακούραστα σεμινάρια και εξειδικευμένα μαθήματα  και να συμμετέχω σε ειδικά εργαστήρια (workshops).

15 χρόνια μετά, μου δίνεται πλέον η ευκαιρία να διδάξω σε ένα χώρο που έχω διαμορφώσει εγώ με αποκλειστικό κριτήριο την άνεση και μεγαλύτερη απόδοση του μαθητή.  Ένα χώρο προσεγμένο, παιχνιδιάρικο, φιλικό. Ένα χώρο με όνομα και χαρακτήρα:

The Brilliant School

Ένα μικρό σχολειό με μεγάλους χώρους, που επιτρέπει την κίνηση. Με θρανία ειδικά σχεδιασμένα σε σχήμα ημικυκλίου που θυμίζουν περισσότερο παιδικό παιχνίδι και λιγότερο αίθουσα διδασκαλίας.  Με χρώματα φωτεινά, μελετημένα ώστε να διεγείρουν το μυαλό και τη φαντασία, χωρίς όμως να αποπροσανατολίζουν. Με ειδικούς λαμπτήρες που εκπέμπουν γλυκό, ηλιακό φως και δεν κουράζουν.  Ένα χώρο σε «προφυλαγμένη» τοποθεσία:  σε ισόγειο, μέσα σε στενό, μακριά από κεντρικούς δρόμους, αλλά εξαιρετικά προσβάσιμο- ακριβώς απέναντι από το 2ο δημοτικό σχολείο. Ένα χώρο εξοπλισμένο μεν με τα τελευταία εποπτικά μέσα διδασκαλίας, αλλά και ευέλικτο που μετατρέπεται πανεύκολα από σκηνή λονδρέζικου θεάτρου έως… γαλλικό καφέ! Γιατί η βιωματική μάθηση είναι η καλύτερη μορφή μάθησης!

Εποικοινωνία

The Brilliant School - Σταυρούλα Σώρρου. Αγγλικά - Γαλλικά.
Περικλέους και Νοσοκομείου (απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας) 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: 2297026057.